Særavgifter

Fra 1. januar 2016 overtok Skatteetaten ansvaret for særavgiftene.

Det er viktig å få avklart hvorvidt ditt produkt er særavgiftspliktig. Nye avgiftssatser kunngjøres i desember hvert år, og veiledere for de ulike avgiftene blir utarbeidet og publisert i starten av påfølgende år. Ofte er det kun oppjustering av avgiftssats, men i enkelte tilfeller kan det også være snakk om nye avgifter eller en total omlegging av et avgiftssystem. Dette gjaldt bl.a. for avgift på hydrofluorkarbon (HFK) og perfluorkarbon (PFK) som var en helt ny avgift som kom i 2003. Avgift på alkoholfrie drikkevarer ble lagt om f.o.m. 2007.

Særavgifter 2018

Tollkonsult bistår gjerne din bedrift i dette arbeidet!

Adresse

Besøksadr. Kjelsåsveien 160
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo

Kontakt

Telefon. +47 24 07 70 50 
E-post. post@tollkonsult.no