Internkontroll

Toll- og avgiftsregelverket angir de regler og prosedyrer som gjelder ved import og eksport av varer. Importører og eksportører har et selvstendig ansvar overfor Tolletaten selv om bl.a. fortolling er satt ut til speditør.

Det er derfor viktig at bedriften etablerer gode rutiner internt for å sikre at varer blir korrekt og rettidig deklarert.

En gjennomgang av bedriftens import- og eksportrutiner bidrar til økt bevissthet om lover og regler i forhold til egne aktiviteter. Gode kontrollrutiner vil gi økt forutsigbarhet og redusere unødige kostnader.

En slik prosess bidrar normalt også til å bedre dialogen mellom ulike avdelinger, og økt forståelse for hverandres arbeidsoppgaver. Mangelfulle rutiner og uklare ansvarsforhold kan lett resultere i unødige kostnader eller forsinket vareutlevering.

Rydd opp internt

Flere og flere bedrifter ser verdien av en slik gjennomgang, og Tollkonsult blir i økende grad engasjert for å bistå i denne type kvalitetsprosjekter. Problemene er ofte knyttet til uklare roller og ansvar internt i bedriften og mangelfull kunnskap om tollregelverket.

Ved å gå gjennom bedriftens dokumentasjon- og vareflyt vil mange av utfordringene knyttet til toll bli synlige. Økt kunnskap om regler og prosedyrer er avgjørende for å etablere og utvikle hensiktsmessige rutiner.

Tollkonsult bistår gjerne din bedrift i denne prosessen!

Avd. Oslo

Besøksadr. Nydalsveien 28, 0484 Oslo
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo

Avd. Os

Besøksadr. Brugata 6
Postadr. Brugata 6, 5200 Os

Avd. Stavanger

Besøksadr. Professor Olav Hanssens vei 7A, 4021 Stavanger
Postadr. Postboks 8034, 4068 Stavanger