Næringsmidler

Toll og særavgifter

Du må normalt betale toll ved import av mat- og drikkevarer. Tollsats avhenger bl.a. av hvilket land produktet kommer fra samt hvordan varen klassifiseres. For enkelte varegrupper kan tollsats også variere gjennom året. Enkelte produkter kan også være særavgiftspliktige. Har du råd til å feile?

Få kontroll

God planlegging av bedriftens import resulterer i økt forutsigbarhet og kontroll over kostnader og fortjeneste. Næringsmidler er belastet med toll, og i mange tilfeller særavgift, ved import til Norge. Det er derfor god økonomi i å være godt forberedt, og legge til rette for gode kontrollrutiner internt.

Tollkonsult har lang erfaring med, og inngående kunnskap om, importregelverket for næringsmidler. Vi bistår gjerne din bedrift i arbeidet med å utarbeide og etablere gode importrutiner.

Kartlegging

Gode kontrollrutiner forebygger at feil skjer samt at eventuelle feil avdekkes på et tidlig tidspunkt. En kartlegging av bedriftens rutiner knyttet til importarbeidet avdekker raskt eventuelle svakheter, og gir et godt utgangspunkt for å avklare arbeidsoppgaver, ansvar og roller. En slik kartlegging vil også omfatte en gjennomgang av produktene bedriften importerer da det er avgjørende for å avklare eventuell toll- og avgiftsproblematikk.

Klassifisering

Korrekt klassifisering er avgjørende for riktig beregning av toll og avgifter. Klassifisering er nøkkelen til det meste innen internasjonal handel med varer, og bør derfor alltid være en del av kartleggingen. En vares klassifisering har bl.a. betydning for vurderinger knyttet til opprinnelse, tollnedsettelse og eventuelle restriksjoner. Tollkonsult foretar vurderinger knyttet til klassifisering, og bistår også med å søke Tolletaten om bindende klassifiseringsuttalelser (BKU) på vegne av importør. 

Særavgifter

En del næringsmidler er særavgiftspliktige. Tollkonsult foretar vurdering knyttet til en vares avgiftsplikt, og kan bistå med å søke Skatteetaten om forhåndsuttalelse om avgiftsplikt om bedriften ønsker dette.     

Tollnedsettelser

Tollkonsult  kan bistå med å søke Landbruksdirektoratet om tollnedsettelser (TNT/TNT-RÅK). Tollnedsettelse kan søkes elektronisk via Altinn. Dette krever at Tollkonsult tildeles fullmakt i Altinn til å søke tollnedsettelser på vegne av din bedrift. Tillatelse til tollnedsettelse gir normalt en vesentlig tollnedsettelse sett i forhold til ordinær tollsats. 

Etterkontroll

Selv med gode forberedelser kan feil skje. Det er derfor viktig at det er etablert rutiner internt for systematisk kontroll av tolldeklarasjonene og tilhørende dokumentasjon. Importør har et selvstendig ansvar for å sikre at deklarerte opplysninger er korrekte. Feil i deklarerte opplysninger skal korrigeres så raskt som mulig etter at feilen er oppdaget. Feil som ofte går igjen er bl.a. feil valuta, feil fakturagrunnlag, opprinnelsesdokumentasjon eller tollnedsettelser er ikke benyttet, feil klassifisering, frakt ikke medtatt, etc. 

Elektronisk omberegning

Tollkonsult er godkjent for elektronisk omberegning av Tolletaten (tillegg til eksisterende TVINN-tillatelse), og tilbyr elektronisk omberegning av tolldeklarasjoner på vegne av importør. Elektronisk omberegning resulterer i raskere saksbehandling hos Tolletaten enn ved en manuell søknadsprosess, og oppgjøret fra Skatteetaten skjer raskere.

Revisjon

Har din bedrift mottatt varsel  om kontroll fra Tolletaten eller Skatteetaten? Tollkonsult bistår bedrifter i denne type kontroller, og kan være en god faglig støtte for din bedrift i denne prosessen. 

Tollkonsult bistår gjerne din bedrift i dette arbeidet. Ta gjerne kontakt for et uforpliktende møte. 

Avd. Oslo

Besøksadr. Nydalsveien 28, 0484 Oslo
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo

Avd. Os

Besøksadr. Brugata 6
Postadr. Brugata 6, 5200 Os

Avd. Stavanger

Besøksadr. Professor Olav Hanssens vei 7A, 4021 Stavanger
Postadr. Postboks 8034, 4068 Stavanger