Foto: Kjell Brustad/Tollkonsult AS

Kraftig avgiftshopp for sukkervarer i 2018

Avgiftssatser for 2018 ble vedtatt av Stortinget 12. desember. De fleste særavgiftene ble oppjustert med 1,6 % i forhold til forventet prisvekst. For sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer blir det imdidlertid et kraftig avgiftshopp. Avgift på sjokolade- og sukkervarer øker med 82,9 % (fra 20,19/kg til 36,92/kg), og Avgift på alkoholfrie drikkevarer øker med 42,2 % for ferdigvare (fra 3,34/liter til 4,75/liter) og 42,3 % for konsentrat (sirup) (fra 20,32/liter til 28,91/liter). 

Korrekt deklarering

Det er viktig at du som importør sikrer korrekt beregning av toll og avgifter, og på et tidlig tidspunkt setter deg inn reglene for toll og avgifter som er aktuelle for din bedrift. Feil deklarering av særavgifter kan etter avgiftsøkningen få spesielt store økonomiske konsekvenser for importør, og Tollkonsult anbefaler derfor alle importører til å kvalitetssikre avgiftsgrunnlag og vareomfang for å sikre korrekt beregning. For importører som deklarer særavgift på tolldeklarasjonen ved import, dvs. ikke er registrert for den aktuelle særavgiften hos Skatteetaten, er det spesielt viktig at speditør holdes informert om korrekt avgiftsgrunnlag og vareomfang samt holdes oppdatert om eventuelle endringer. Korrekt klassifisering av varen er av avgjørende betydning for korrekt avgiftsberegning da det avgiftspliktige vareomfanget for enkelte særavgifter er definert med henvisning til varenummer i tolltariffen.  

God internkontroll

Generelt gjelder at importør har et selvstendig ansvar overfor Tolletaten og Skatteetaten for korrekt og rettidig deklarering av varer. Det er derfor helt avgjørende at importør har etablert god internkontroll som sikrer at tolldeklarasjoner kontrolleres, og eventuelle avvik avdekkes og korrigeres. Korrigering skjer ved omberegning av tolldeklarasjonen, og omfatter både refusjon og etterberegning avhengig av om det er beregnet for for mye eller for lite toll og avgifter på innførselstidspunktet. Dette kan skje ved elektronisk omberegning i TVINN (Tolletatens elektroniske system for utveksling av tolldeklarasjoner), enten av speditøren som har deklarert varene, alternativt en tredjepart. Elektronisk omberegning sikrer raskt oppgjør fra Tolletaten. 

Tollkonsult bistår gjerne din bedrift i spørsmål knyttet til klassifisering, toll- og avgiftsberegning av varer, opprinnelse, internkontroll, etc. Tollkonsult er også godkjent av Tolletaten for elektronisk omberegning av tolldeklarasjoner i TVINN.  

Tollkonsult bistår gjerne din bedrift i dette arbeidet. Ta gjerne kontakt for et uforpliktende møte. 

 Avgiftssatser for 2017 og 2018

Avgiftsrundskriv for alle særavgiftene publiseres av Skatteetaten i januar. 

Adresse

Besøksadr. Kjelsåsveien 160
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo

Kontakt

Telefon. +47 24 07 70 50 
E-post. post@tollkonsult.no