Nytt tollregelverk trer i kraft 1. januar 2023. Er din bedrift forberedt?

Nytt tollregelverk trer i kraft 1. januar 2023. Er din bedrift forberedt?

Saken er oppdatert 20.09.2022 kl. 1614:  Rett etter at denne saken ble publisert, publiserte Tolletaten en oppdatering om at tidsplanen for utfasing av direktekjøringsordningen er sendt på høring med høringsfrist 1. november 2022. Du finner mer informasjon om dette i denne lenken: Hva skjer fremover?

********************

Hvorfor vi spør om dette?

Ny tollovgivning iverksettes 1. januar 2023. Dette medfører endringer i tollhåndtering ved inn- og utførsel av varer.

Nye prosedyrekoder endres fra to-sifret kode til fire-sifret kode. I tillegg innføres det nye koder for transaksjonstyper. Ny tollovgivning er vedtatt, og blir delt i to lover; tollavgiftsloven og vareførselsloven. De nye prosedyrekodene har også en sammenheng med ny tollov.

Ny tollovgivning medfører en del endringer, og vil påvirke tollhåndteringen fremover. Du som importør, eksportør og/eller tollagerholder bør ta en gjennomgang av bedriftens prosedyrekoder, for å sikre at din bedrift er klar når nye prosedyrekoder trer i kraft fra nyttår.

En gjennomgang av hvilke dokumenter og opplysninger din speditør må ha før fortolling, er også viktig i denne sammenheng. Den som skal foreta fortollingen må ha opplysninger om formålet med innførselen til Norge,

Blant endringene som kommer er en trinnvis avvikling av direktekjøringsordningen. Dette vil i første omgang ha betydning for gods, som transporteres landeveien. Godset må enten fortolles direkte på grensen eller fysisk legges inn på tollager.

Fra 1. januar vil det også bli krav om at import til Norge, skal underlegges en tollprosedyre. Dette inkluderer gods som legges inn på tollager samt gods som flyttes mellom to tollagre. Praksis i dag er at gods som legges inn på tollager, godsregistreres og føres i tollagerregnskapet, og det utstedes tollpassfraktbrev for gods som flyttes mellom tollagre. Ny prosedyre vil kreve en innleggsdeklarasjon, noe som vil kreve flere opplysninger om forsendelsen enn i dag.

Dette fikser nok speditøren, tenker du nok? Husk at du som importør og/eller eksportør er ansvarlig for å påse at tolldeklarasjonene for din bedrift er korrekte, og har et selvstendig ansvar for å sette deg inn i tollregelverket. Skal din speditør kunne møte Tolletaten sine krav til tollbehandling, er det avgjørende at din bedrift spiller på lag med speditøren.

Ta deg tid til å lese om Tolletatens digitaliseringsløft, og tenk gjennom hvordan din bedrift kan være i forkant av endringene som kommer: Tolletatens digitaliseringsløft

Skrevet av: Monica Flaterås, Tollkonsult AS

Publisert: 20.09.2022 kl. 1450

 

Avd. Oslo

Besøksadr. Nydalsveien 28, 0484 Oslo
Postadr. P.b. 176 Kjelsås, 0411 Oslo

Avd. Os

Besøksadr. Brugata 6
Postadr. Brugata 6, 5200 Os

Avd. Stavanger

Besøksadr. Professor Olav Hanssens vei 7A, 4021 Stavanger
Postadr. Postboks 8034, 4068 Stavanger